آموزشگاه پسرانه شهید قریشی tag:http://91danesh.mihanblog.com 2020-08-08T11:49:39+01:00 mihanblog.com دوم ابتدایی 2017-01-28T15:19:59+01:00 2017-01-28T15:19:59+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/713 قضایی مونه سوالات امتحانی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را در ادامه دانلود نمایید ... دانلود 16 نمونه سوال ریاضی دوم دبستان مونه سوالات امتحانی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را در ادامه دانلود نمایید ...

]]>
پیک های کوشش 2017-01-28T15:10:34+01:00 2017-01-28T15:10:34+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/711 قضایی  پیک های کوشش اول دوم سوم چهارم پنجم ششم  پیک های کوشش

ششم

]]>
نمونه سوالات ابتدایی 2017-01-27T18:25:06+01:00 2017-01-27T18:25:06+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/710 قضایی دانلود+آزمون+اول تا ششم+اردیبهشت و خرداد آزمون ینویسیم پایه اول  خرداد  95 آزمون ریاضی پایه اول  خرداد 95آزمون ریاضی پایه سوم   خرداد 95 آزمون  بنویسیم پایه سوم  خرداد 95آزمون ریاضی پایه چهارم   خرداد95 آزمون ریاضی پایه پنجم خرداد 95 آزمون  علوم پایه پنجم خرداد 95  آزمون ریاضی پایه ششم  اردیبهشت 95آزمون علوم ششم  اردیبهشت 95 آزمون ریاضی پایه سوم  خرداد 95آزمون بنویسیم پایه سوم خرداد95 آزمون ریاضی پایه چهارم خرداد دانلود+آزمون+اول تا ششم+اردیبهشت و خرداد

آزمون ینویسیم پایه اول  خرداد  95
آزمون ریاضی پایه اول  خرداد 95
آزمون ریاضی پایه سوم   خرداد 95
آزمون  بنویسیم پایه سوم  خرداد 95
آزمون ریاضی پایه چهارم   خرداد95
آزمون ریاضی پایه پنجم خرداد 95 
آزمون  علوم پایه پنجم خرداد 95 
آزمون ریاضی پایه ششم  اردیبهشت 95
آزمون علوم ششم  اردیبهشت 95
 آزمون ریاضی پایه سوم  خرداد 95
آزمون بنویسیم پایه سوم خرداد95
آزمون ریاضی پایه چهارم خرداد 95
آزمون  مطالعات پایه چهارم  خرداد95 ب
آزمون بنویسیم پایه دوم  خرداد 95
آزمون ریاضی  پایه دوم دبستان خرداد 95
آزمون بنویسیم پایه اول دبستان  زائری  خرداد 95
آزمون ریاضی پایه اول دبستان  زائری خرداد 95

آزمون مطالعات پایه ششم دبستان  اردیبهشت 95
آزمون ریاضی پایه ششم دبستان اردیبهشت 95
آزمون ریاضی پایه   دوم دبستان  خرداد 95

آزمون بنویسیم پایه  دوم دبستان   خرداد 95 ب
آزمون مطالعات اجتماعی پایه پنجم خرداد 95
آزمون ریاضی پایه پنجم  خرداد 95
آزمون ریاضی پایه سوم خرداد 95
 آزمون بنویسیم پایه سوم دبستان خرداد 95
آزمون بنویسیم پایه سوم دبستان خرداد 95 
آزمون ریاضی پایه سوم دبستان خرداد95
آزمون ریاضی ششم خرداد 93 
آزمون مطالعات اجتماعی پایه ششم خرداد 93
آزمون هدیه های آسمان پایه ششم خرداد 93
آزمون علوم پایه ششم  خرداد 93
آزمون  املا پایه ششم  خرداد 93
آزمون انشا پایه ششم  خرداد95

]]>
نمونه سوالات پایه اول 2017-01-27T17:43:16+01:00 2017-01-27T17:43:16+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/709 قضایی دانلود همه ی آزمون ها وفعالیت های دی ماه پایه اول دبستان دانلود همه ی آزمون ها وفعالیت های دی ماه

پایه اول دبستان

]]>
تفاوت آدم های بزرگ;کوچک ومتوسط 2016-11-28T12:52:01+01:00 2016-11-28T12:52:01+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/708 احمد حاجیلو آدم های بزرگ ، متوسط ، کوچکآدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویندآدم های متوسط درباره چیزها سخن می گویندآدم های كوچك پشت سر دیگران سخن می گویندآدم های بزرگ درد دیگران را دارندآدم های متوسط درد خودشان را دارندآدم های كوچك بی دردندآدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینندآدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستندآدم های كوچك عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینندآدم های بزرگ به دنبال كسب حكمت هستندآدم های متوسط به دنبال كسب دانش هستندآدم های كوچك به دنبال كسب سواد هستند آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش آدم های بزرگ ، متوسط ، کوچک
آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند
آدم های متوسط درباره چیزها سخن می گویند
آدم های كوچك پشت سر دیگران سخن می گویند

آدم های بزرگ درد دیگران را دارند
آدم های متوسط درد خودشان را دارند
آدم های كوچك بی دردند

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های كوچك عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

آدم های بزرگ به دنبال كسب حكمت هستند
آدم های متوسط به دنبال كسب دانش هستند
آدم های كوچك به دنبال كسب سواد هستند 

آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند
آدم های متوسط پرسش هائی می پرسند كه پاسخ دارد
آدم های كوچك می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند

آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند
آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند
آدم های كوچك مسئله ندارند

آدم های بزرگ سكوت را برای سخن گفتن برمی گزینند
آدم های متوسط گاه سكوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند
آدم های كوچك با سخن گفتن بسیار، فرصت سكوت را از خود می گیرند ]]>
مصرف غلات از افزایش ریسک عفونت جلوگیری می کند 2016-11-25T16:28:25+01:00 2016-11-25T16:28:25+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/707 احمد حاجیلو مصرف غلات از افزایش ریسک عفونت جلوگیری می کند ]]> دانش آموزان نمونه درسی ، اخلاقی وپیشرفتی کلاس چهارم 2016-11-22T07:24:15+01:00 2016-11-22T07:24:15+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/704 رحمان رفیعی                                                        کلاس چهارم /چهار (آقای حیدری)                       &nbs
                                                       کلاس چهارم /چهار (آقای حیدری)
2mca_dsc00004.jpg
                                                چهارم /دو (آقای بختیاری)
g9i9_dsc00041.jpg
                                                                        کلاس چهارم /سه (آقای قربانی)
]]>
دانش آموزان نمونه درسی ، اخلاقی وپیشرفتی کلاس دوم 2016-11-22T04:57:52+01:00 2016-11-22T04:57:52+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/702 رحمان رفیعی                                                                      کلاس دوم / یک (آقای احمدی)          &nb
                                                                     کلاس دوم / یک (آقای احمدی)
p3xi_dsc00037.jpg
                                                                کلاس دوم /سه (آقای رمضانی)
072h_dsc00007.jpg
                                                      کلاس دوم /چهار (خانم میرزایی)
xcyc_dsc00008.jpg
                                                           کلاس دوم/دو (آقای لیاقتی)
]]>
دانش آموزان نمونه درسی ، اخلاقی وپیشرفتی کلاس سوم 2016-11-21T08:40:41+01:00 2016-11-21T08:40:41+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/701 رحمان رفیعی                                                                       کلاس سوم /چهار (خانم الهی مقدم)        &nbs sgsz_dsc00043.jpg
                                                                      کلاس سوم /چهار (خانم الهی مقدم)


http://uupload.ir/files/kj0k_dsc00044.jpg
                                                                       کلاس  سوم /سه(آقای حاجیلو)

                                                    
t45n_dsc00038.jpg
                                                                       کلاس سوم /دو (آقای خان میرزایی)
k9r4_dsc00006.jpg
                                                          کلاس سوم /یک (آقای اسماعیلی)
]]>
نمونه های اخلاقی ، درسی ، پیشرفتی 2016-11-19T08:17:22+01:00 2016-11-19T08:17:22+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/700 رحمان رفیعی کلاس اول یک (آقای سیدیان)             کلاس اول 2 (آقای لطفی)      کلاس اول سه ( آقای نصیری)       کلاس اول چهار (آقای غلامی)        کلاس اول یک (آقای سیدیان)
tko3_dsc00032.jpg            
کلاس اول 2 (آقای لطفی)
elri_dsc00033.jpg     
کلاس اول سه ( آقای نصیری)
n9sw_dsc00034.jpg    
  کلاس اول چهار (آقای غلامی)
1bqk_dsc00036.jpg      
]]>
آموزش چگونه ساخت موتور الکتریکی ساده 2016-11-17T12:40:06+01:00 2016-11-17T12:40:06+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/699 احمد حاجیلو 2 :چگونه یک موتور الکتریکی ساده بسازیمسپس دو عدد پایه برای آرمیچر مان میسازیم .اگر سیم لاکی ضخیم تر مانند سیم مفتول مسی در اختیار داشتید بهتر است.مانند عکس پایه های نگهدارنده برای موتورمون میسازیم و به قطبین باطری متصل میکنیم .یک هسته آهنربای دائم را که از لوازم مستعمل جدا کرده بودیم روی باطری قرار میدهیم .با جای قرار دادن دسته سیم پیچ در جای خود ؛ میبینید که موتور الکتریکی شروع به کار میکند و هسته آرمیچر آن به چرخش در می آید .ساخت موتور الکتریکی دست ساز 2 :چگونه یک موتور الکتریکی ساده بسازیم

سپس دو عدد پایه برای آرمیچر مان میسازیم .

اگر سیم لاکی ضخیم تر مانند سیم مفتول مسی در اختیار داشتید بهتر است.

مانند عکس پایه های نگهدارنده برای موتورمون میسازیم و به قطبین باطری متصل میکنیم .

یک هسته آهنربای دائم را که از لوازم مستعمل جدا کرده بودیم روی باطری قرار میدهیم .

با جای قرار دادن دسته سیم پیچ در جای خود ؛ میبینید که موتور الکتریکی شروع به کار میکند و هسته آرمیچر آن به چرخش در می آید .

ساخت آرمیچر

ساخت موتور الکتریکی دست ساز

]]>
آموزش چگونه ساخت موتور الکتریکی ساده 2016-11-17T12:32:51+01:00 2016-11-17T12:32:51+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/698 احمد حاجیلو آموزش چگونه ساخت موتور الکتریکی سادهساخت موتور الکتریکیموتور الکتریکی چیستبا درود فراوان – ساخت موتور الکتریکی یکی از کاردستی های کتاب های حرفه و فن در دهه 70 بود !حتما برای شما یا فرزندتان یا یکی از اقوام ، این موضوع کاردستی های مدرسه پیش آمده است ؛کاردستی که معمولا موضوع آن که “چی بسازیم “خود دردسر بزرگی است !من نیز در زمان نوجوانی برای درس حرفه و فن با همچین چالشی روبرو بودم .در نهایت با ساخت یک آرمیچر ساده مشابه آموزش زیر مشکلم برطرف شد.اما آموزش امروز بسیار شکیل تر و

آموزش چگونه ساخت موتور الکتریکی ساده

آرمیچر الکتریکی


موتور الکتریکی چیست

با درود فراوان – ساخت موتور الکتریکی یکی از کاردستی های کتاب های حرفه و فن در دهه 70 بود !

حتما برای شما یا فرزندتان یا یکی از اقوام ، این موضوع کاردستی های مدرسه پیش آمده است ؛

کاردستی که معمولا موضوع آن که “چی بسازیم “خود دردسر بزرگی است !

من نیز در زمان نوجوانی برای درس حرفه و فن با همچین چالشی روبرو بودم .

در نهایت با ساخت یک آرمیچر ساده مشابه آموزش زیر مشکلم برطرف شد.

اما آموزش امروز بسیار شکیل تر و ساده تر و بهتر از آرمیچرساده ای بود که من سالها پیش برای مدرسه راهنمایی ساختم .

دوست داشتم شما نیز با ساخت پروژه این موتور ساده یا آرمیچر آشنا شوید .

این موتور بسیار ساده و البته مناسب کاردستی مدرسه است.

چراکه اصول القای الکتریکی و بسیاری از قوانین موتوری را میتوان توسط آن به دانش آموزان نشان داد .

این آرمیچر الکتریکی ساده میتواند گام موثری در آموزش و تفهیم قوانین مهم الکتریسیته برای دانش آموزان داشته باشد .

نیازمندی ها
قطعه | مادهتعداد | مقدار
سیم لاکی 0.351 متر
سیم مفتولی1.510 Cm
باطری قلمیAAA1 عدد
هسته آهنربایی1 عدد
چسب+قلع+..
سایر ابزار
]]>
عکس دانش آموزان کلاس سوم 3 سال 95 2016-11-17T12:25:06+01:00 2016-11-17T12:25:06+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/697 احمد حاجیلو

22812241442084169799.jpg;


40449407867158432045.jpg;

28327284889814281267.jpg;

04703345734851207170.jpg;
77807534496672338032.jpg; ]]>
جملات زیبا 2016-11-17T12:19:43+01:00 2016-11-17T12:19:43+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/696 احمد حاجیلو وقتی دائم بگویى گرفتارم،هیچ وقت آزاد نمیشوى،وقتی دائم بگویى وقت ندارم،هیچوقت زمان پیدا نمی كنی،وقتی دائم بگویى فردا انجامش میدهم، آن فردای تو هیچ وقت نمیاید! وقتی دائم بگویى گرفتارم،
هیچ وقت آزاد نمیشوى،
وقتی دائم بگویى وقت ندارم،
هیچوقت زمان پیدا 
نمی كنی،
وقتی دائم بگویى فردا انجامش میدهم، آن فردای تو هیچ وقت نمیاید! ]]>
نقشه ایران با قابلیت زوم بالا 2016-11-17T12:17:39+01:00 2016-11-17T12:17:39+01:00 tag:http://91danesh.mihanblog.com/post/695 احمد حاجیلو ]]>